Odměna

Základním právním předpisem upravujícím odměňování advokátů je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, který v § 22 odst. 3 odkazuje na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

Advokátní tarif pak stanoví, že odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí smlouvou s klientem (tzv. „smluvní odměna“). V případě, kdy k uzavření této smlouvy mezi advokátem a klientem nedojde, použijí se při určení výše odměny ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně (tzv. „mimosmluvní odměna“). 

Naší advokátní kanceláří je nejčastěji upřednostňována dohoda o smluvní odměně, která představuje ujednání o částce, za níž bude předmětná právní služba klientovi poskytnuta, nebo o způsobu jejího určení. Druh a výše odměny je pak s klientem sjednána vždy individuálně s přihlédnutím k předpokládané věcné a časové náročnosti věci. Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci, můžeme nabídnout i odměnu ve zvýhodněných sazbách.

Způsobů určení výše smluvní odměny, resp. druhů odměny za právní služby pak může být několik. V následujícím uvádíme ty hlavní:

Časová odměna

Časová odměna je určovaná podle časových jednotek a vychází z množství času, který advokát stráví při poskytování právní služby klientovi, přičemž nejčastěji je určena podle tzv. hodinové sazby. Celková cena za právní službu je pak dána násobkem počtu hodin strávených advokátem při poskytování právních služeb klientovi a hodinové sazby. Hodinová sazba se v závislosti na dohodě s klientem nejčastěji pohybuje při zastupování klienta v trestní věci ve výši 2.000,- Kč až 4.000,- Kč (bez DPH), v ostatních věcech pak ve výši 1.800,- Kč až 3.000,- Kč (bez DPH).

Úkonová odměna

Úkonová odměna je stanovena za jednotlivé úkony právní služby specifikované advokátním tarifem (např. sepis smlouvy, účast na jednání u soudu, atd.). Celková cena za právní službu je pak dána násobkem počtu úkonů právní služby a sazby odměny, která může být smluvní, nebo při absenci dohody s klientem, mimosmluvní – určená advokátním tarifem.

Paušální časová odměna

Odměna určená paušální částkou znamená, že klient v pravidelných intervalech, zpravidla měsíčně či kvartálně, platí předem dohodnutou částku bez ohledu na požadované množství právních služeb v daném období.

Fixní odměna

O odměnu stanovenou pevnou (fixní) částkou jde nejčastěji při vyřízení jednorázové věci jako např. založení obchodní korporace, ale také i za jednorázové poskytnutí právní služby jakou je např. právní porada klientovi.

Podílová odměna, tzv. success fee

Odměna stanovená podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci (např. na výsledku soudního sporu). Výše takto sjednané odměny advokáta se zpravidla pohybuje kolem 10-20% z hodnoty věci či částky, která je předmětem soudního sporu. 

Hotové výdaje a promeškaný čas

Vedle nároku na odměnu má advokát také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, hovorné, poštovné, znalecké posudky a odborná vyjádření, fotokopie, atd.) a na náhradu za promeškaný čas při vyřizování úkonu právní služby. Jejich výše je stanovena buď na základě dohody s klientem, při absenci této dohody právním předpisem (zejména pak advokátním tarifem), nebo rozhodnutím soudu či jiného orgánu státní správy.

Bezplatné právní poradenství

Rádi bychom naše klienty informovali také o tom, že osoby, které se nemohou z finančních důvodů domoci právní pomoci advokátem, se mohou obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí, aby jim byl touto profesní stavovskou institucí určen advokát, který by jim právní služby poskytnul bezplatně nebo za sníženou odměnu.

Z výše uvedených druhů odměn je naší advokátní kanceláři nejčastěji preferována smluvní odměna, která je stanovena hodinovou sazbou. V takovém případě je na klientovi požadováno uhrazení přiměřené zálohy na právní služby. Jde o částku, která se vyčerpává v závislosti na počtu odpracovaných hodin.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem), pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, je na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu příslušná (jako zprostředkovatel jednání mezi advokátem a klientem) Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1 (internetová adresa - www.cak.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České advokátní komoře se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Pravidly pro postup České advokátní komory při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.